Jdi na obsah Jdi na menu
 


Metodika felinoterapie včetně loutkových pohádek

27. 5. 2010

Metodika felinoterapie, respektive Návštěvní služby včetně loutkových pohádek se živými zvířaty

 

Zpracoval.: Nezávislý chovatelský klub

                   Havlíčkova 590/5

                   293 01 Mladá Boleslav

 

Obsah:

Význam přítomnosti domácích zvířat pro lidské zdraví

Rozdělení zooterapie

Felinoterapie

Návštěvní služba

 

 

 

Význam přítomnosti domácích zvířat pro lidské zdraví

  Člověk, tvor jakkoliv ojedinělý ve vývoji všech živočišných druhů, nikdy nepřestal být součástí přírody. Zvířata mají v jeho životě významné místo. Roli kořisti či potravy vystřídala naléhavá potřeba přítele, který naslouchá a nehodnotí.      

   Pozitivního vlivu přítomnosti zvířete a kontaktu s ním je s prokazatelnými výsledky   využíváno terapeuticky. Zooterapie má již více něž dvacetiletou tradici v USA a i u nás se dostává nyní do popředí zájmu odborníků a to především pracovníků z léčebných a sociálních zařízení, kde jsou pacienty nebo obyvateli senioři, handicapovaní lidé, děti s kombinovanými postiženími, ale i děti zdravé, které jsou ohroženy emocionálními problémy.

   Živé zvíře je často  nejspolehlivějším a někdy jediným přítelem  člověka. Vztah mezi zvířetem a člověkem je vždy otevřený, upřímný, bez postranních  úmyslů. Nutnost pečovat o zvířecího přítele vytváří pro člověka nezbytný pocit potřebnosti a přispívá k vytvoření  motivace ke kvalitnějšímu životu. Obohacuje citový život  prožitkem vzájemného vztahu lásky. Nahrazuje často chybějící rodinné vztahy a to ať již při nedostatečné citové vřelosti v rodinách, a nebo při reálné osamělosti, například po úmrtí partnera. Navozování těchto kladných emocí výrazně přispívá k úspěchu ostatních léčebných postupů. Zooterapie se tak stává součástí komplexní léčby.

   Zanedbatelný není ani význam taktilní stimulace  při kontaktu s živým zvířetem při hlazení, mazlení, chování. I pouhý pohled na hrající si či klidně odpočívající spokojená zvířata působí na jedné straně celkově uklidňujícím dojmem, na druhé straně probouzí v  člověku zájem o jeho okolí a vytrhuje ho z obvyklé apatie a nezájmu. Bylo zjištěno, že v přítomnosti člověku milých zvířat dochází ke snížení krevního tlaku a ke zvolnění srdeční činnosti. Kontakt se zvířaty napomáhá regeneraci sil, psychickému uvolnění a projevení citů a navozuje kladné emoce. Zvíře často oživuje nemocným či seniorům pozitivní vzpomínky ze života, čímž dochází k zachování časové kontinuity mezi minulostí a přítomností.  Dává postiženým či nemocným možnost uplatnění při péči o zvířata, například při krmení, zajišťování pití, nebo jen radou a emocionální účastí a zájmem o život zvířat.

     Zahraniční studie  upozorňují na skutečnost,  že přítomnost zvířat má kladný vliv na personál zařízení pro seniory, dlouhodobě nemocné či onkologické pacienty. Přítomnost zvířat napomáhá zabránit vzniku emocionálního vyčerpání zdravotníků ( tzv. syndromu vyhoření) při neustálé konfrontaci s nemocí a smrtí. Zvíře má úlohu katalyzátoru mezilidských vztahů.

 

Rozdělení zooterapie  

Zooterapii můžeme dělit na dvě základní oblasti činností – terapii přítomností zvířat a činnost za asistence zvířat.

 

AAT (Animal Assisted Therapy), terapii přítomností zvířat, kdy je zvíře nedílnou součástí terapeutického procesu. Terapii provádí odborný personál za pomoci vybraného zvířete. Výsledek je objektivně pozorovatelný ( například vyprovokování pohybu, zvětšení slovní zásoby atp.)

 

AAA (Animal Assistend Activites), aktivita za asistence zvířete

Forma pasivní : například umístění akvária nebo klece s ptáčkem do společenské místnosti, kde tato přítomnost navozuje příjemné prostředí. Pozitivní role je již v přítomnosti zvířete.

 

Forma interaktivní, kterou dále můžeme dělit na:

 • Stálé umístění zvířete v zařízení. Při něm však vznikají problémy s péčí o zvíře, s tím, aby zvíře mělo jednoho pána atp.
 • Návštěvní, kdy zvíře přichází do zařízení v určitý den a hodinu. Zde je kladen velký důraz na dobrou spolupráci a komunikaci mezi personálem, návštěvním týmem a klienty.

 

 

 

Felinoterapie

   Jak již sám název napovídá, jedná se o podpůrnou léčbu somatických , zejména však psychických poruch kontaktem s kočkami.

 

Zkušební řád pro Návštěvní (terapeutickou) službu za asistence koček

Byl vypracován Nezávislým chovatelským klubem v Mladé Boleslavi v roce 2002 a je stále doplňován na základě zkušeností z praxe v Návštěvní službě a jejích modifikacích.

 

 

1.Úvodní vymezení pojmů

 

1.      1. Pořádání testu

Nezávislý chovatelský klub v Mladé Boleslavi má v rámci svých stanov právo na pořádání testu s celorepublikovou působností. Výsledky testu jsou uznávány kluby a organizacemi se stejnými nebo podobnými cíli.

 

1.                  1. 2. Organizace testu

2.                         Za organizační zajištění testu nese zodpovědnost vedoucí plemenné knihy nebo jeho, členskou schůzí jmenovaný zástupce. Zařizuje a kontroluje práce potřebné pro provedení testu v daném termínu. Pozvánky na test musí být zaslány žadateli do vlastních rukou 30 dnů před započetím testu, aby bylo možné přesunout termín testu, pokud by existovaly vážné překážky ze strany žadatele či klubu pro jeho uspořádání. V případě, že se žadatel bez omluvy k testu nedostaví, předepsaný poplatek se nevrací. Pokud se omluví do 14 dnů před datem konání, ne však v kratší době, poplatek je mu vrácen.

 

1. 3. Povinné ručení

     Za případné úrazy v průběhu testu ručí žadatel za sebe i svou kočku. Z tohoto důvodu si žadatel přihlášený k testu musí být vědom úhrady škody hotově nebo z pojištění. Pokyny udílené předsedou zkušební komise plní žadatel dobrovolně a na vlastní nebezpečí.

 

1. 4. Veterinární náležitosti

   Před zahájením testu je povinnost předložit  předsedovi zkušební komise nebo jeho zástupci očkovací průkaz kočky. Povinné je očkování proti parvoviróze a kočičí rýmě a očkování proti vzteklině ne starší jak 1 rok a časnější jak 1 měsíc před datem konání  těchto zkoušek. Povinné je též odčervení ne starší jak 1 měsíc před termínem těchto zkoušek ( potvrzení a název preparátu v očkovacím průkaze). Dále se předkládá  potvrzení od veterinárního lékaře o zdravotním stavu kočky. Toto potvrzení ( potvrzení je nutné pouze v případě, že uchazeč je z jiného okresu, než Mladá Boleslav) nesmí být starší tří dnů před datem konání testu. Při nepředložení těchto dokladů bude  tým z testu vyřazen a tento test může být opakován v nejbližším možném termínu. Případná další požadovaná očkování musí být specifikována v dostatečném časovém předstihu před termínem konání zkoušek – minimálně 60 dní před termínem konání těchto zkoušek.

 

1. 5. Věková hranice

   Nejnižší věková hranice kočky je jeden rok, kocoura jeden a půl roku (u obou pro započetí ve výcviku tři měsíce ), nejnižší věková hranice pro žadatele o návštěvní službu je 12 let, za nezletilé se však musí zaručit rodiče či zákonní zástupci, z nichž alespoň jeden musí být přítomen testu a osvědčení o jeho výsledku musí připodepsat.

     Pro žadatele o terapeutickou práci je nejnižší věková hranice 18 let bez vyjímek. Žadatel musí mít buď dvouletou praxi v chovu ušlechtilých koček či musí být dva roky členem NCHK.

 

 

1. 6. Zkušební komise

     Komise složená z členů chovatelského klubu a pracovníků plemenné knihy, v zásadě je doporučitelná účast všech členů odboru zooterapie, kteří již mají složené zkoušky a veterinárního lékaře. Komise však být minimálně tříčlenná a složena z chovatelů starších 18 let, kteří jsou si vědomi zodpovědnosti vůči případným klientům za vydání zprávy o testu a jeho hodnocení a případného následného osvědčení ke způsobilosti v dané oblasti. Pro terapeutickou práci je nutná přítomnost  psychologa či pedagoga s odpovídajícím vzděláním.

 

1. 7. Felis tým v návštěvní ( terapeutické) službě

   Člen chovatelského klubu ( žadatel) se svou kočkou ( kočkami). Musí se jednat o člověka bezúhonného, plně zodpovědného za své jednání, s dobrou motivací, pro návštěvní službu staršího 12 let ( se souhlasem zákonných zástupců), pro terapeutickou práci staršího 18 let, členství v klubu či jakémkoliv jiném sdružení chovatelů koček musí být jak pro návštěvní službu, tak pro terapeutickou práci nejméně 1 rok před datem konání zkoušek.

 

1. 8. Trénink

     Pravidelné opakování modelových situací. Trénink nemá přesně stanovenou podobu, záleží na majiteli kočky ( koček). Trénink zajišťuje vlastními silami s možnou dobrovolnou pomocí členů klubu, přátel, členů rodiny atp. V zásadě je přípustná i spoluúčast cílových zařízení, kde bude NS(AAA a AAT) prováděna.

 

 

 

1. 9. Základní test týmu

   Test je pětistupňový, provádí se v jarním a podzimním termínu před zkušební komisí. Pokud tým nesloží zkoušky v prvním termínu, je možné přihlásit se do druhého. Test je možno opakovat pouze jednou v každém stupni pro chovatele s jednou kočkou.

 

1. 10. Školení chovatele přihlášeného k testu

     Jedná se o školení základních chovatelských znalostí, anatomie, genetiky a základů etologie- provádějí pracovníci plemenné knihy klubu, případně i přizvaní odborníci v daných oblastech . V oblasti etologie je  nutný videotest, kdy žadatel rozpoznává řeč těla kočky  a dokáže bezpečně  definovat její momentální rozpoložení v dobu, kdy byl videozáznam pořízen.

   Nutná je také přímá účast žadatele o terapeutickou službu (AAT) na školení, které provádějí odborníci z oblasti psychologie, případně pedagogiky cílové skupiny terapie ( předškolní děti, handicapovaní, senioři atp.) z řad pedagogů, psychologů atp. Toto školení může být provedeno i mimo NCHK,  v kurzech  či přímo studijních oborech k tomu určených pořádajícími vysokými školami či školícími zařízeními. Školení je nutno doložit certifikátem či dokladem o ukončeném vzdělání na odpovídající vysoké škole. Bez tohoto školení není možno připustit k praktickému testu týmu. Pro AAA (návštěvní službu) postačí školení provedené buď odborníky cílového zařízení, v němž bude služba vykonávána či odborníkem, který oproti smlouvě s NCHK školení provede.

Dále je povinností chovatele předložit výpis z rejstříku trestů ne starší tří měsíců.

 

1. 11. Poplatek za přihlášku k testům

     Za přihlášku k testům je stanoven jednotný poplatek 600,- Kč za jedno zvíře v návštěvní službě a 1000,- Kč za jedno zvíře, které hodlá žadatel využít v terapeutické práci. Tento poplatek není podmíněn úspěšností či neúspěšností v testu. Je nutné uhradit jej před započetím kurzu přednášek a testu po dohodě s plemennou knihou. Existuje možnost postupných splátek, které však v době konání testu musí být zcela uhrazeny.

   Pro studenty a důchodce je oproti písemné žádosti poplatek snížen o 50% z celkové částky.

 

1. 12. Závěr

     V případě změny  nákazové a veterinární situace si klub vymiňuje právo žádat doplňující vyšetření k omezení nebezpečí šíření infekcí, která je žadatel povinen uhradit z vlastních zdrojů.

 

 

2. Základní test týmu

2. 1. Návštěva v chovatelské stanici

 

    Tato návštěva slouží k rozpoznání vztahu žadatel-zvíře, k ověření motivace majitele a jeho způsobilosti k prováděné návštěvní činnosti a ke kontrole veterinárních i hygienických podmínek chovu.

   V tréninku i testu se zkouší ochota kočky nechat se pohladit, spolupráce žadatele a zvířete, ochota nechat se vzít za přítomnosti žadatele do náručí, nechat si obléci postroj s vodítkem, vlastní sociální chování k jedincům téhož druhu či druhu jiného, jsou-li takoví v chovné stanici též chováni.

Zapisuje se :

 • adresa ošetřujícího veterinárního lékaře
 • datum a druh posledního očkování, druh vakcíny (platí veterinární podmínky uvedené ve výstavním řádu NCHK)
 • datum posledního odčervení ( platí veterinární podmínky uvedené v Chovném řádu NCHK)
 • počet a druh zvířat v chovu ( zcela jistě lepší vyhlídky na tuto práci má zvíře, které vyrůstá v lidské i „kočičí“ rodině, tedy alespoň s matkou, sourozenci či jinými jedinci téhož druhu, a s druhy jinými – pes, morče, králík, papoušek atp.)
 • způsob odchovu ( bytový odchov, bytový odchov s možností výběhu ve voliéře, možnost venčení a procházek, volný, nekontrolovaný odchov)
 • způsob krmení a druh použitého krmiva

 

Modelová situace:

V bytě žadatele přítomni členové zkušební komise, v případě terapeutické činnosti vždy odborník v dané oblasti.

V testu se zkouší reakce na:

 • pohlazení vlastního majitele
 • pohlazení zkoušejícího
 • vzetí do náruče vlastním majitelem
 • vzetí do náruče zkoušejícím
 • hravost
 • ochota k oblečení postroje
 • silnější zvuk (spadne kniha, zazvoní zvonek, rána do stolu atp.)
 • rychlejší pohyb majitele
 • rychlejší pohyb zkoušejícího

 

    Jak trénink, tak test je zdokumentován na videu, aby bylo možno v klidu s majitelem prokonzultovat případné chyby, návrh na nácvik atp. Pokud by se však kočka i ve druhém testu prokázala jako agresivní, příliš bojácná či byl silně narušen vztah majitele a zvířete

( podmínkou  je uspokojující motivace majitele pro danou činnost a jeho způsobilost, kterou by měl posoudit odborný poradce, případně skupina vedení klubu ), nepřipustit k dalším zkouškám.

   V tomto stupni testu prostorová modelová situace neexistuje, řídí se bytovými možnostmi žadatele. Jednoznačně nelze  k dalšímu stupni testu připustit zvíře  s volným, nekontrolovatelným pohybem venku, zvíře ze špatných hygienických i chovných podmínek a při evidentní nezpůsobilosti žadatele. V případě nejasností možno  vyžádat po dohodě s žadatelem doklad o zdravotní způsobilosti žadatele od jeho ošetřujícího lékaře ( podezření na přenosnou chorobu, mentální nezpůsobilost). Jinak nelze připustit k dalšímu stupni testů.

 

Důvod: Posouzení schopností kočky ve svém domovském prostředí má mnoho výhod stejně jako rozmluva se žadatelem o jeho motivech. Lze tak okamžitě rozpoznat  hygienické a veterinární podmínky panující v chovné stanici žadatele i osobní vztah v budoucím felis týmu. Pokud komise shledá podmínky v chovné stanici za nevyhovující, popřípadě motivaci žadatele nezralou, je možné pomoci radou či žadatele odkázat na dobu pozdější.

    Práce v návštěvní činnosti či v terapeutické službě vyžaduje žadatele s pevným předsevzetím k tréninku, s dobrým vztahem ke svému zvířeti a jasnou morální motivací. O činnost v NS a NTS ( návštěvní služba a návštěvní terapeutická služba) nelze žádat z náhlého rozmaru, musí být výsledkem uváženého rozhodnutí, neboť jde vždy o práci s lidmi, mnohdy s různým stupněm postižení a všichni klienti stejně jako zvíře ( partner) si zaslouží zodpovědný přístup, aby nedocházelo k újmám na fyzickém či psychickém zdraví.

 

 

 

2. 2. Návštěva kočky v širším, málo známem okruhu lidí

 

Modelová situace : trénuje a zkouší se v cizím, uzavřeném prostoru ( klubovna). Zvíře je předvedeno před skupinou sedících lidí, žadatel musí být v neustálém kontaktu se zvířetem. Zvíře může držet na klíně, předvádět na stole, na koberci. Zkoušející jsou vyzváni, aby si je pohladili, později i učesali, vzali na klín atp. Vždy je k dispozici škrabadlo max. výšky 100 cm s plošinkou, aby se kočka mohla včas stáhnout z příliš důvěrného kontaktu s „klientem“. Při držení na klíně vždy používáme bavlněnou podušku kryjící klín a kolena „klienta“. Poduška může být vyplněna vatelínem, molitanem či několikrát složeným ručníkem. Kočka by vždy měla mít oblečen postroj s vodítkem.

Zátěž je postupně zvyšována:

·        O volný pohyb po koberci

·        O navázání volného kontaktu a hry

·        O přijetí nabízené hračky

 

Test: hodnotí se  sociální chování a spolupráce týmu majitel-kočka. V případě jakékoliv eskalace napětí je nutno trénink i test okamžitě přerušit. Opět vše zdokumentovat na video.

Pokud kočka neuspěje ani ve druhém testu, nepřipustit k dalšímu stupni testů.

 

Pozn.: Pokud zvíře projevuje bojácnost, ale není agresivní a nepřekročí-li bojácnost mez např. agresí ze strachu či evidentním psychickým utrpením zvířete, při dobrém vztahu kočka-majitel trénink předčasně neukončujeme.

 

Důvod: V návštěvní či terapeutické činnosti si klienti chtějí kočku pohladit, pochovat, můžeme jim předvést ukázky péče o kočku a vyzvat je, zdali si chtějí sami některé činnosti vyzkoušet. Kočka musí být vyrovnaná a měla by klidně reagovat na dotyky cizích lidí pod dohledem svého majitele. Ten je „vedoucím týmu“ a samozřejmě zajišťuje kočce bezpečí i při dotecích jí cizích lidí. Jakákoliv dokonaná agrese ve vztahu ke klientovi je nepřípustná

( kočka má samozřejmě právo projevit nesouhlas s neadekvátním chováním klienta – např. tahaní za ocas, ubližování-, což příznivě působí např. i na vytváření hranic ve vztazích, ale majitel kočky musí být připraven zasáhnout včas, tak aby  se agrese manifestovala pouze hlasově, nikoliv zraněním klienta)

 

2. 3. Zkouška v otevřeném prostoru

Modelová situace: Na louce ( v parku) sedí skupina  lidí v kroužku či ve skupině. Je jim žadatelem představena kočka. Zkoušející ji mohou pohladit, vzít o náručí, navázat kontakt ke hře atp. Doba testu i tréninku 20 minut, aby nedošlo k přetěžování zvířete.

 

Test: Hodnotí se zejména reakce kočky na nové prostředí, její vlastní prožívání, radost z pohybu a pobytu venku, socializace, hravost, klid vyrovnanost, klade se důraz na souhru týmu. Opět mají být k dispozici podušky, škrabadlo, přepravka, hračky.

   Pokud i ve druhém testu převládne agresivita či přílišná bojácnost, nepřipustit zvíře do dalšího bohu testu.

 

Důvod: v NS i NTS je mnohdy tato činnost prováděna na otevřeném prostranství (park, zahrada). Kočka chovaná v bytě má z takového prostředí samozřejmě obavu. Proto je nutné zvykat ji venku v prostředí simulujícím tuto eventualitu. Každé zvíře prožívá pobyt v otevřeném venkovním prostředí jinak. Pokud v tréninku vidíme, že tím kočku příliš zatěžujeme a způsobujeme jí psychické trauma, je lepší od trestu upustit. Stresované zvíře těžko může v klientovi navodit pocit klidu a pohody.

 

2. 4.  Zátěžová situace v uzavřeném prostoru

Modelová situace: V uzavřeném prostoru ( v hale, tělocvičně, kanceláři) sedí skupina zkoušejících. Zvíře opět předvádí žadatel, členové zkušební komise je mohou vzít do náručí, pohladit, pochovat, lákat ke hře. Kolem kroužku zkoušejících proběhne figurant představující hlučného člověka, figurant se psem na vodítku, figurant vezoucí hlučící kočárek či vozík, hlučná dvojice, spadne židle, zakřičí dítě, ozve se vysoký tón, kočka může ucítit z rukou či oblečení zkoušejících pachy dezinfekce.

   Doba tréninku i testu 20 minut, aby nedošlo k přetěžování zvířete, v tréninku zpočátku i kratší a postupné prodlužování až na dobu zvířeti příjemnou.

 

Test: Hodnotí se jednání kočky i týmu kočka – žadatel v zátěžové situaci. Agresivní chování i ve druhém testu a přílišná bojácnost či špatná  koordinace žadatel-kočka vedou k vyloučení z návštěvní ( terapeutické) práce. Opět přítomny všechny dříve jmenované pomůcky.

 

Důvod: V NS i NTS prováděné např. v tělocvičně, herně či hale sociálního zařízení  nelze zcela vyloučit rušivé vlivy. Pokud je kočka příliš bázlivá či vysloveně trpí  v takovém prostředí a je evidentní, že by mohlo dojít k agresi ze strachu jako reakce na nepřiměřený hluk, na přítomnost psa na vodítku, hlučného dítěte či klienta, je lépe od testu upustit, než riskovat ohrožení či přímo zranění klienta či zvířete. V NS i NTS mohou pracovat pouze zvířata s vyrovnanou povahou, která jsou schopná plně důvěřovat svému lidskému partnerovi a reagují vyrovnaně. Kromě absolutního přednostního zabezpečení klienta před zraněním či psychickou újmou způsobenou kočkou je nutné mít na zřeteli i stejný zájem kočky, která by se svou nevhodnou reakcí mohla dostat do nebezpečné situace ( útěk ze strachu a možnost následného úrazu, panika a z toho vyplývající situace).

 

2. 5. Zátěžová situace venku

Modelová situace: V otevřeném prostoru ( na louce, v parku, v ústavní zahradě) sedí skupina zkoušejících. Zvíře opět předvádí žadatel, členové zkušební komise je mohou vzít do náručí, pohladit, pochovat, lákat ke hře. Kolem kroužku zkoušejících proběhne figurant představující běžce, figurant se psem na vodítku, figurant vezoucí hlučící kočárek či vozík, hlučná dvojice, spadne těžký předmět, zakřičí dítě, ozve se vysoký tón, kočka může ucítit z rukou či oblečení zkoušejících pachy dezinfekce, projede figurant na kole.

   Doba tréninku i testu 20 minut, aby nedošlo k přetěžování zvířete, v tréninku zpočátku i kratší a postupné prodlužování až na dobu zvířeti příjemnou.

 

Test: Hodnotí se jednání kočky i týmu kočka – žadatel v zátěžové situaci. Agresivní chování i ve druhém testu a přílišná bojácnost či špatná  koordinace žadatel-kočka vedou k vyloučení z návštěvní ( terapeutické) práce. Opět přítomny všechny dříve jmenované pomůcky.

 

Důvod: V NS i NTS prováděné např. na zahradě cílového zařízení  nelze zcela vyloučit rušivé vlivy. Pokud je kočka příliš bázlivá či vysloveně trpí  v takovém prostředí a je evidentní, že by mohlo dojít k agresi ze strachu jako reakce na nepřiměřený hluk, na přítomnost psa na vodítku, hlučného dítěte či klienta, je lépe od testu upustit, než riskovat ohrožení či přímo zranění klienta či zvířete. V NS i NTS mohou pracovat pouze zvířata s vyrovnanou povahou, která jsou schopná plně důvěřovat svému lidskému partnerovi a reagují vyrovnaně. Kromě absolutního přednostního zabezpečení klienta před zraněním či psychickou újmou způsobenou kočkou je nutné mít na zřeteli i stejný zájem kočky, která by se svou nevhodnou reakcí mohla dostat do nebezpečné situace ( útěk ze strachu a možnost následného úrazu, panika a z toho vyplývající situace).

 

 

2. 6. Vyhodnocení testu

    Po ukončení testu, který se neustále nahrává na video, zpracuje zkušební komise podrobný posudek s komentáři a vyhodnocením jednotlivých situací. Test probíhá v jednom týdnu včetně prvního stupně, návštěvy v chovné stanici,a to pro každou zkoušku vždy 20 minut .

   Jedině po provedení tohoto pětistupňového testu před komisí a vyhodnocením   výsledku na členské schůzi klubu za přítomnosti žadatele ( v případě nezletilého ještě jeho zákonného zástupce) je možné vydat souhlas garantovaný klubem s návštěvní ( terapeutickou) činností v dětských, sociálních a zdravotnických zařízeních. Výsledek je zaznamenán do průkazu původu, protokol a vyhodnocení testu spolu s videozáznamy jednotlivých testů je uložen do archivu plemenné knihy klubu. Jedná se o materiál určený k testování, dalšímu vzdělávání a jeho zneužití proti chovateli nebo klubu se trestá vyloučením z klubu.

   Žadateli, který uspěl v testu se svou kočkou  je vydán certifikát k návštěvní činnosti garantované klubem. Je podepsán všemi zkoušejícími. V případě terapeutické práce je nutná přítomnost odborníka a jeho písemné vyjádření souhlasu s terapeutickou činností felis týmu.

 

 

2. 7. Licence pro NS ( NTS)

Licence pro vykonávání Návštěvní služby se  uděluje na dva roky od data složení zkoušek pro dané konkrétní zvíře. Je povinností odpracovat v každém kalendářním roce  v NS minimálně 10 hodin a o každé  NS  ( není –li uvedena v plánu na dané období) s minimálně týdenním předstihem informovat vedení NCHK a vyhotovit o akci patřičný záznam ve dvou výtiscích, z nichž jeden musí být evidován v plemenné knize NCHK. V případě, že  limit NS  nebude splněn, zkoušky je nutno po roce a dni od data vystavení licence automaticky opakovat.  O prodloužení je možno žádat dva měsíce před datem vypršení licence. Podmínkou prodloužení je bezplatné složení nových zkoušek.

  Majitel kočky ( vedoucí felis týmu) je povinen průběžně zasílat plemenné knize NCHK doklady o provedeném očkování a pravidelném odčervení lx za čtvrt roku (potvrzení veterinárního lékaře ). Jednou za půl roku je povinen nechat vyšetřit trus kočky na přítomnost parazitů. Na očkování, odčervování a testování stolice přispívá NCHK polovinou finanční částky.

Majitel kočky( vedoucí felis týmu) je povinen nejpozději do dvou dnů oznámit vedení NCHK veškeré změny včetně nutnosti odložit plánovanou NS  a neprodleně oznámit případné onemocnění zvířete, je-li podezření na infekční charakter.

   Zanedbání těchto povinností vede k okamžitému pozastavení činnosti v NS (NTS), peněžitému trestu a v případě opakovaných prohřešků i k zahájení kárného řízení a vyloučení z NCHK.

 

 

2. 8. Závěrečná ustanovení

 Individuální, klubem negarantovaná návštěvní ( terapeutická) činnost

   provádí-li žadatel či žadatel, který vlastní certifikát pro NS či NTS individuální návštěvní činnost nezávisle na klubu ( akce předem s klubem neprojednané), klub nepřebírá za takové akce zodpovědnost.

 

 

 Standardní návštěvní ( terapeutická) činnost garantovaná klubem

   Jedná se o akci předem domluvenou, zajištěnou vedením klubu jak po stránce veterinární, tak hygienické, oznámenou. Je přítomna další osoba stanovená klubem či pořadatelem, která akci dokumentuje videozáznamem či alespoň fotografiemi. Videozáznam ( fotografie) slouží pro vzdělávací a kontrolní účely ( ve smyslu případného úrazu klienta či členů felis týmu). Nezletilý, který vlastní certifikát pro NS, může tuto činnost vykonávat pouze v doprovodu jiného dospělého s certifikátem pro NS, který přebírá za chování nezletilého a jeho kočku zodpovědnost. V případě vážného důvodu nemá dospělý s certifikátem pro NS  povinnost přijmout nezletilého do náplně své NS na dané akci ( povahová rozdílnost, charakter akce a způsobilost nezletilého).

 

Odměna za NS či NTS je-li prováděna za úplatu, je pokládána za brigádní činnost a její zdanění podléhá platným zákonům ČR.

 

 

 

Vedoucí týmu pro NS

 Vedoucím týmu pro NS se může stát člen chovatelského sdružení s praxí v chovu koček či dobou členství nejméně 2 roky. Nejnižší věková hranice pro NS je 12 let  a je nutný souhlas a záruka zákonných zástupců dítěte, nejnižší věková hranice pro terapeutickou práci je 18 let věku.

 

Výcvik vedoucího týmu pro NS

     Jedná se o školení základních chovatelských znalostí, anatomie, genetiky a základů etologie- provádějí pracovníci plemenné knihy klubu, případně i přizvaní odborníci v daných oblastech . V oblasti etologie je  nutný videotest, kdy žadatel rozpoznává řeč těla kočky  a dokáže bezpečně  definovat její momentální rozpoložení v dobu, kdy byl videozáznam pořízen.

  V týmu musí platit  zásada, že majitel je schopen dorozumět se s kočkou pohledem, chápe řeč jejího těla a je schopen porozumět jejím hlasovým projevům.

   Nutná je také přímá účast žadatele o terapeutickou službu (AAT) na školení, které provádějí odborníci z oblasti psychologie, případně pedagogiky cílové skupiny terapie ( předškolní děti, handicapovaní, senioři atp.) z řad pedagogů, psychologů atp. Toto školení může být provedeno i mimo NCHK,  v kurzech  či přímo studijních oborech k tomu určených pořádajícími vysokými školami či školícími zařízeními. Školení je nutno doložit certifikátem či dokladem o ukončeném vzdělání na odpovídající vysoké škole. Bez tohoto školení není možno připustit k praktickému testu týmu. Pro AAA (návštěvní službu) postačí školení provedené buď odborníky cílového zařízení, v němž bude služba vykonávána či odborníkem, který oproti smlouvě s NCHK školení provede.

  Na chovatele, který se připravuje ke zkouškám pro NS ( viz výše ) a má kočku v tréninku je pohlíženo jako na žáka. Tento žák smí pracovat pod dohledem zkušeného vedoucího týmu v zařízeních, s nimiž byla uzavřena písemná dohoda o možnosti výuky žáků.

 

Povinnost vedoucího týmu

Povinností vedoucího týmu je předložit výpis z rejstříku trestů ne starší tří měsíců, kopii rodného listu a v případě potřeby též lékařské vyšetření o způsobilosti k vykonávání návštěvní služby. Dále předkládá průkaz původu kočky, pokud byl kočce vystaven, očkovací průkaz se záznamy o provedených odčerveních a zprávu veterinárního lékaře o způsobilosti kočky k vykonávání návštěvní služby.

 

 

Výběr koček pro Návštěvní službu

Kočky vybírané pro návštěvní službu musí projít Zkušebním řádem pro Návštěvní (terapeutickou) službu.

Preferují se zvířata s mírnou, vyrovnanou povahou , přátelská k lidem, vyhledávající kontakt s nimi. Výhodou je výcvik od kotěcího věku či výchova kotěte z vlastních chovů, kde známe charakterové vlastnosti rodičů, případně i prarodičů a sourozenců. Není to však podmínkou.      Kočky musí být plně socializované, nejlépe žijící v bytě či v domku s chráněným výběhem bez omezování možností kontaktu s člověkem. Nelze doporučit zvířata s volným, nekontrolovaným výběhem, zvířata z chovů, v nichž dochází k velké fluktuaci zvířat, zvířata žijící v útulcích , zvířata ze závadných hygienických a výživových podmínek. Pokud se jedná o zvířata převzatá z útulků,  po prodělání veterinárních vyšetření, nezbytných testů na toxoplasmózu, případně další onemocnění (FIP, FeLV, FIV) a půlroční karanténě není námitek proti jejich zařazení, pokud jsou výsledky testů na FIP, FeLV či FIV negativní.

 

Plemena koček používaná v Návštěvní službě

 

  Návštěvní týmy jsou tvořeny vždy dvojicí člověk – kočka, přičemž jeden člověk může pracovat s více kočkami, nikoliv však na jedné určité návštěvě.

  Seznam plemen užívaných v Návštěvní službě je pouze informativní a není míněn jako doporučení, jaká plemena v NS využívat.

 

Domácí kočky

Jedná se o kočky bez průkazu původu, které nemají vlastní standard. Tyto kočky mohou být dlouhosrsté, polodlouhosrsté či krátkosrsté. Většinou jsou to však kočky svým vzhledem připomínající běžnou evropskou kočku. Jejich výhodou je relativní nenáročnost a snadné udržování srsti. Povahově jsou však poněkud temperamentnější, než jejich ušlechtilé příbuzné.

 

 

Javánské kočky

Byly  vyšlechtěny v šedesátých letech v Kalifornii. Jedná se vlastně o plnobarevné dlouhosrsté siamské kočky.  Péče o srst je absolutně nenáročná, protože tyto kočky mají srst střední délky, hedvábnou, která téměř nevyžaduje česání a kartáčování, neplstnatí. Javánské kočky jsou štíhlé, elegantní, na vysokých nohou a jejich hlava je výrazně trojúhelníkovitá s poměrně velkýma ušima. To je možná příčinou, proč nejsou tolik preferovány jak mezi chovateli, tak i v zooterapii, protože jejich hlava má poněkud „myší“ výraz v protikladu k „dětskému“ obličeji perských koček. Jsou to však kočky s povahou na půli cesty mezi kočkou a psem, nesmírně inteligentní, lidem naprosto oddané. Není problém přimět je k aportování, chůzi na vodítku či trochu divočejším hrám. Z rodiny si vybírají  zpravidla pouze jednoho člověka, jehož uznávají za rovnoprávného partnera a bezmezně jej milují. Ostatní více či méně tolerují. Javánské kočky mají značné nároky na kvalitu krmení (Purina proplain, Hills, Royal Canin apod.)  a také na teplo. Tyto nároky jsou dány metabolismem a z toho vyplývající tělesnou stavbou těchto koček.

 

   Mainské mývalí kočky

Původním americké národní plemeno. Tato kočky byly jako jediné plemeno ušlechtilých koček  vystavované na výstavách jako pracovní. Jedná se o robustní plemeno s polodlouhou, vodu odpuzující srstí proslulé svou nesmiřitelností k hlodavcům. Složení jejich srsti je stejné jako u perských koček, pouze srst není stejné délky, vyrůstá v chomáčcích, a proto nebudí mainské kočky dojem takové bohatosti srsti , jako kočky perské. Patří mezi plemena přírodní. Dospívají ve dvou letech.

  Jsou to kočky velice inteligentní a přátelské k lidem. Jejich hlava má tvar širokého klínu s hranatější bradou. Jsou temperamentnější, než kočky perské.

 

Perské kočky

Patří mezi nejrozšířeněji chované ušlechtilé kočky. Jsou proslulé svou dlouhou, hustou srstí, kde podsada je stejně dlouhá jako krycí srst.  Obličej perské kočky připomíná svýma kulatýma, široce rozevřenýma očima obličej dítěte. Je ideálním příkladem působení tzv. „Dětského schématu“ profesora Konráda Lorenze.

   Perské kočky jsou  nesmírně přátelské k lidem, většinou mají rády svůj klid, jsou méně pohyblivé než kupříkladu výše jmenované kočky sibiřské. Někdy jejich vystupování působí až flegmatickým dojmem. Dospívají v 10 – 12 měsících.

   Kočky extrémních typů mohou mít potíže s dýcháním v uzavřených místnostech a v době letních vysokých teplot.

 

 

   Ragdoll

Je kočka známá jako „hadrová panenka“. Je to jedno z největších plemen koček, dokonce byla zapsána i v Guinessově knize rekordů. Ragdoll je kočka  polodlouhosrstá,

se siamskými znaky, tj. s modrýma očima, tmavší obličejovou maskou, ušima, tlapkami a ocasem.

    Ragdollové byli vyšlechtěni v 60. letech v jižní Kalifornii a jsou proslulí svou vyrovnanou, lidem naprosto oddanou povahou, díky níž jsou nazýváni dětmi kočičího světa. A jelikož jsou také – a naprosto právem – nazýváni klauny kočičího světa, jsou to kočky k felinoterapii jako stvořené. Péče o srst je ve srovnání s perskými kočkami naprosto nenáročná, pouze v době línání vyžadují občasné kartáčování. Ragdollové jsou známi sníženým svalovým tonusem – jak ostatně napovídá i jejich název. Jsou-li uvolnění a spokojení, nohy, hlava a ocas jim doslova „visí“ jako nožky a ručky látkové hračky. Dospívají ve 4 letech.

   Ragdollové jsou velmi vázaní na lidskou rodinu. Její ztráta může mít destruktivní dopad na povahu zvířete i na jeho imunitní systém.

 

Sibiřské kočky a jejich varianta Něvskaja maskaradnaja ( sibiřská s odznaky)

Pocházejí, jak již název napovídá, z Ruska. Bez nadsázky lze toto polodlouhosrsté přírodní plemeno označit za ruské národní plemeno. Zejména kocouři dosahují 8 – 10 kg, ale vzácností nejsou ani kočky- samice s váhou kolem 11 kg. Péče o srst těchto koček je srovnatelná s péčí o srst ragdollů, i když je hrubší konzistence a odpuzuje vodu. Mezi jejich příbuzné patří mainské mývalí kočky, norské lesní, turecké angory a turecké van.  Povahově jsou to kočky lidem naprosto přátelské, vyrovnané a nenáročné jak na péči o srst, potravu, tak i na podmínky chovu. Traduje se o nich, že jsou značně nezávislé. Jsou poměrně temperamentní dospívají cca v 10 – 18 měsících. 

   V jejich slinách údajně nejsou obsaženy alergeny, takže poletující srst nezpůsobuje alergické reakce. Seriózní laboratorní vyšetření však provedeno nebylo.

 

 

 

Veterinární aspekty

   Kočky s nimiž pracujeme jsou každoročně očkovány proti vzteklině, parvoviróze, rhinotracheitidě , calciviru a chlamydiím. Doporučitelné je i očkování proti FIP. Odčervení

se provádí pravidelně jednou za čtvrt roku a to různými preparáty, aby nedošlo k vytvoření rezistence. Pakliže si sami vychováváme kotě k NS, odčervujeme až do stáří 3 měsíce věku lx za tři týdny a střídáme preparáty. Předmětem diskuze byl i odběr krve a provedení jejího rozboru, ovšem bylo odsouhlaseno, že odběr krve nebude stanoven jako povinný a je tedy věcí dobrovolného rozhodnutí majitele. Pro upřesnění pouze uvádím, že z výsledků provedeného velkého krevního obrazu a elektroforézy bílkovin lze usuzovat na případné napadení parazity, infekční onemocnění jako FIP, FeLV a další.

  S účinností od 1. 1. 2005 je povinností vedoucího týmu nechat kočku pracující v NS označit mikročipem.

 

Výchova koček pro NS

Je dána kvalitním vztahem majitel, tedy vedoucí týmu-kočka. Z tohoto důvodu nelze generalizovat. Samozřejmostí však musí být dodržování hygienických návyků

( vyprazdňování na místě k tomu určeném, krmení na místě a z nádobí k tomu určeném). Kočka má být vedena tak, aby svému lidskému partnerovi plně důvěřovala. Vytyčení hranic chování může člověk provádět jedině prostředky, které působí pozitivní stimulaci ( odměna pamlskem, pohlazením) či prostředky, které v danou chvíli zastraší ( plesknutí balíčkem papírových kapesníků, plesknutí dlaní o stul, fouknutí na kočku).

   Ať se stane cokoliv, kočku nikdy nebijeme! Kočky jsou velmi citlivé,  nevhodné jednání člověka ( uhození kočky) neodpouštějí a velmi dlouho si ho pamatují. Mohlo by dojít k trvalému zpřetrhání vztahu. Z tohoto důvodu je vedoucí týmu zodpovědný za to, aby kočka zkušenost s bitím či jiným nevhodným chováním neučinila ani u klienta.

   Člověk k sobě kočku připoutává citovým poutem, které se rozvíjí postupně. Spočívá v úzkém kontaktu s kočkou, hrou s ní, chozením na procházky, krmením z ruky, společnými dotyky a poskytováním ochrany a bezpečí. Vedoucí týmu – člověk se stává rozšířením prvotního prostředí matčiny dělohy, posléze těla kočičí matky, prostředí bytu. Kočka musí cítit, že jde-li se svým lidským partnerem do cizího prostředí, je tento lidský partner částí jejího původního teritoria. To je nesmírně důležité chápání role vedoucího týmu. Z tohoto důvodu je žádoucí, aby byl vedoucí týmu chovatelem, který si kočku vychovává z vlastního odchovu, aby mohlo dojít k co nejčasnějšímu vtištění na matku (kočku) i člověka zároveň. Vedoucí týmu musí respektovat vývojová stádia kočky a z toho důvodu je první kontakt s cizím prostředím povolen až od 12 týdnů věku. Kočka pracující v NS má jen jednoho pána.

   Zároveň je vhodné, aby v domácnosti vedoucího týmu žily alespoň dvě kočky, nejlépe matka s dcerou či dva sourozenci nebo chovný pár. Jen tak se lze docílit plného rozvinutí všech vrozených schopností koček.

  K nezbytným úkonům patří oblečení postroje a alespoň částečná chůze kočky na vodítku. Z bezpečnostního důvodu je postroj nutností. Umožňuje včas zabránit kočce v útěku, včas ji vzdálit klientu, který s kočkou  nevhodně zachází. Oblečení postroje má mírně paralyzující vliv, neboť kočka si je vědoma, že je ovládána. Vedení na vodítku a korekce směru by vždy měla být prováděna jemně a trpělivě. Z tohoto důvodu je vhodné, aby děti či dospělí s kombinovanými vadami vedli kočku vždy pod dozorem vedoucího týmu, a to tak, že klient drží v ruce vodítko a vedoucí týmu drží toto vodítko pod rukou klienta a vedení kočky koriguje.

  Chůzi kočky na vodítku bychom měli postupně zkoušet v různých prostředích. Vedoucí týmu musí věnovat pozornost okolí, například blížícím se psům, autům, dětem na kolech či kolečkových bruslích a všemu, co může kočku snadno vylekat a způsobit u ní paniku. Jen  dobrá znalost reakcí vlastního zvířete umožní rozpoznat, kam až lze zajít, kdy je pro zvíře procházka požitkem a kdy naopak příliš stresující záležitostí.

  Samozřejmostí je také přeprava kočky v přepravním boxu, jízda autem či jinými prostředky hromadné dopravy. Dovednosti a požadované chování kočky je popsáno ve Zkušebním řádu.

  

Dokumentace

    Z každé NTS je pořízen zápis, případně videozáznam či fotodokumentace. Zvláště zápis je pro další vytváření metodiky nesmírně důležitý, neboť často zdánlivé maličkosti mohou posouvat další práci vpřed či ji naopak zbrzdit.

   Jeden výtisk zápisu o provedené akci zůstává u vedoucího týmu, druhý je neprodleně zaslán plemenné knize NCHK.

 

Povolená doba Návštěvní služby

   Jedna návštěvní služba by neměla přesáhnout 60 minut. Je možné provedení několika návštěv za sebou, doporučitelné jsou však nejvýše dvě – jedna dopoledne, druhá odpoledne. Záleží na vlastnostech a temperamentu kočky.

   Kočkovité šelmy  tráví spánkem až 20 hodin denně. Je proto třeba mít na zřeteli snadnou unavitelnost kočky, která není schopna takového výdaje energie jako pes. Kočka, která usne v rušném prostředí může dávat najevo, že množství podnětů, které na ni působí, je příliš rušivé a ona se stáhne do vlastního světa spánku a bezpečí. Vedoucí týmu by měl takovou NS co nejdříve ukončit a poskytnout kočce dost času k regeneraci.

   Vedoucí týmu je zodpovědný za to, aby kočka nebyla přetěžována.

 

Návštěvní terapeutická služba

 Je metoda označovaná jako AAA- činnost za asistence zvířat. Spočívá v docházení týmu do cílového zařízení.

  

První, klasický způsob, je charakterizován kontaktem, osobní zkušeností klienta s kočkou, která je umístěna na klíně klienta či na pevné podložce připevněné k invalidnímu vozíku. Již na začátku NTS jsme učinili zkušenost, že kočky preferují pevné a pokud možno i vyvýšené podložky, aby mohl být navázán oční kontakt s klientem podle zásady rovnocenného partnerství.

Je možná i procházka s kočkou v zahradě, dvoře i chráněném parku cílového zařízení. Tato metoda je vhodná pro mobilní, klidné klienty za vhodného počasí. V zásadě je možné i několikahodinové umístění ve vybudované voliéře, přičemž kočka musí mít dostatek soukromí, stinné místo, škrabací strom, misku s čistou pitnou vodou a misku s krmivem. Nesmí však být ponechána s klienty bez dozoru. Tuto metodu nepreferujeme.

 

Návštěvní služba v praxi

 

Dohoda o akci s cílovým zařízením

  O provádění Návštěvní služby by měly být mezi cílovým zařízením a NCHK vyhotovena písemná smlouva. Je-li prováděna Návštěvní služba u jednotlivce, i zde by měla být sepsána smlouva. Jedná-li se o nezletilého či osoby , které byl stanoven zákonný zástupce,  je nutný souhlas zákonného zástupce. Tento zákonný zástupce uzavírá smlouvu s NCHK.

Pokud není čas  a den návštěv přesně vymezen, provádí se telefonická, osobní či písemná dohoda o čase a dni s alespoň dvoudenním předstihem.

Pokud není NS prováděna pod záštitou NCHK a jedná se o samostatnou akci, která nebyla oznámena plemenné knize, NCHK nepřebírá garanci.

 

Místo návštěv

Scházíme se v prostředí chráněném, pokud možno dobře větratelném a přitom teplém, dobře desinfikovatelném. Většinou je dáno výběrem vedení cílového zařízení.

 

 

Význam

Zejména starším klientům kočky často prohřívají ruce a dotyk se srstí přináší hmatové stimuly a příjemné prožitky. S handicapovanými dětmi můžeme poměrně snadno provádět i křížení hemisfér a procvičování jemné motoriky při česání, kartáčování, hlazení a nabízení pamlsků, při zapínání a odepínání postroje. Obecně lze říci, že práce s kočkou je vhodnější zejména k rozvíjení jemné motoriky.

   Byli jsme několikrát svědky uvolnění končetin strnulých v křeči právě po jejich stimulaci kočičí srstí a teplem kočičího těla. Vždy dochází k tomu, že z kroužku s klienty se po chvíli stane kroužek přátelský a záhy se rozproudí hovor o zvířatech, neboť přítomná zvířata evokují vzpomínky na vlastní zvířata klientů, která museli opustit či zemřela stářím a jak již bývá v lidské povaze, lidé raději vzpomínají na hezké a veselé zážitky, než na ty smutné. Zvláště senioři těmito vzpomínkami zase – byť i jen na krátko- navazují kontinuitu se svou minulostí a poněkud se stimulují paměťové funkce.

   Je třeba mít na zřeteli, že vztah mezi kočkou, vedoucím týmu, klienty a personálem je interaktivní. Z tohoto důvodu je i  určitá svoboda vyjádření  pro kočku nutností. Vedoucí týmu je zodpovědný za korekci nežádoucích projevů kočky.

 

 

Pomůcky

Je vcelku pochopitelné, porovnáme-li způsob života psa a kočky, že kočka má mnohem větší strach ze změny polohy a často na tuto změnu polohy instinktivně reaguje vysunutím drápků a snahou zachytit se. Právě podložky na invalidní vozíky ( podnosy připevňované pomocí úchytů k invalidním vozíkům) jsou při NTS neocenitelnou pomůckou. Kočka se cítí jistá, ochotně se nechá hladit. S dětmi je možno pracovat na křížení hemisfér, lze rozvíjet jemnou motoriku. Při používání tzv. škrabadel dáváme přednost průmyslově vyráběným, cca 60 – 80 cm vysokým škrabadlům se dvěma plošinkami a tunýlkem, kam se kočka může v případě nutnosti ukrýt před přílišnými důvěrnostmi. Škrabadla jsou kryta syntetickým plyšem, sloup je pokryt vrstvou sisalového provazu. Předností škrabadel je rychlá a snadná montáž, snadná údržba a poměrně velká odolnost.

   Při umístění zvířat na klín klienta či na podložku na invalidní vozík používáme bavlněné podušky naplněné alespoň dvěma vrstvami vatelínu či molitanem ( ne drtí) o rozměrech 50x50cm nebo pro větší zvířata 50x70 cm. Přesto ale právě kvůli snadnému sklouznutí z klína sedících pacientů pokládání na klín bez podložky či škrabadla nepreferujeme. Poduška jednak chrání před znečištěním kočičí srstí, ale také před „mléčným krokem“ – zatínáním drápků , kterým kočka dává najevo rozkoš. Tento „mléčný krok“ může být pro nechráněného klienta nepříjemný.

   Vodítka a postroje jsou buď průmyslově vyráběné nebo háčkované. Háčkované jsou měkké, nezpůsobují otlaky. Je třeba volit takový materiál, který je kočce příjemný a přitom pro klienta i kočku bezpečný ( možnost paniky a následného útěku kočky atp.)

 

 

Loutkové pohádky se živými zvířaty

  Druhým způsobem, který se v současné době snažíme rozvíjet, je metoda loutkových pohádek se živými zvířaty. Tato činnost je již na rozhraní mezi AAA a AAT. Je vhodná pro zdravé i handicapované děti předškolního i mladšího školního věku.

 

Dohoda s cílovým zařízením

Dohoda s cílovým zařízením se uzavírá s dostatečným předstihem, a to buď písemně nebo ústně. Jedná-li se o akci, která nebyla předem oznámena plemenné knize NCHK, klub nepřebírá za tuto akci garanci.

 

Praktické provedení

   Probíhá-li NTS formou pohádek, osvědčilo se nám hrát pouze pro jednu třídu MŠ či ZŠ. Děti tak mají větší možnost zapojit se do hry, pozorovat z bezprostřední blízkosti reakce zvířat či přímo o zvířata pečovat a pracovat s nimi (za vedení vedoucího týmu). Při pohádkách většinou spolupracují dva nebo tři týmy dohromady. Většinou hrajeme ve školských zařízeních.  Zvířata jsou spolu s rekvizitami (domeček pro králíka, „komín“ pro kočky) umístěna na vyvýšeném pódiu (často větší stůl), kde je vytvořena pomocí různých kulis scéna. Hrajeme klasické pohádky podle vlastních textů s využitím lidových písniček s loutkami vlastní výroby. Z hudebních nástrojů používáme sopránovou zobcovou flétnu, klavír a Orffovy nástroje.

   Po skončení pohádek mají děti vždy možnost pomazlit se se zvířaty pod dohledem vedoucích týmů.

 

 

Význam

Protože se děti mohou samy aktivně zapojovat do pohádky, sledovat reakce zvířat, využívat je při hře či  zvířata opatrovat, hlídat či vodit (na vodítku), učí je tyto pohádky pečovat o zvířata, zvládat je, navazovat s nimi kontakt. Vytváříme v nich sounáležitost se vším živým a důležitým aspektem je také uvolnění, radost a legrace, kterou při nich děti- ale i chovatelé zažívají. V pohádkách můžeme využívat mnohem širší škálu působení – od hudební a výtvarné složky, až po složku jazykovou, rytmickou  a sociálně psychologickou. Využitím prvků logopedie, rytmizace a kvalitním výběrem klasických pohádek beze ztráty jejich symboliky může tato metoda nabývat terapeutických rozměrů.

  Zanedbatelný není ani vliv hraní loutkových pohádek se zvířaty na samotné herce ( děti i dospělé v rolích). Často můžeme po počáteční fázi trémy pozorovat velké zklidnění, uvolnění a určitou formu psychické relaxace. Vzhledem k tomu, že dojde k odpoutání pozornosti od sebe samých a vědomá činnost je zaměřena na souhru, živá zvířata, reakce dětí atp., má tato činnost opět pozitivní vliv na všechny zúčastněné. Smích napomáhá uvolnění se, zbavení se ostychu a boří bariéry pocitů méněcennosti. Hraní těchto pohádek dává herci možnost podívat se na svět i sebe sama z jiného úhlu a přiblížit se pravdivému obrazu sebe sama.

   Zvíře chápe účast v pohádce jako hru ( lov rekvizit či loutek atp.), nepociťuje nudu a nevšímavost okolí. Tyto aspekty  často bývají původci psychických problémů zvířat, které mohou vyústit do nevhodného, obtěžujícího chování. I kočka tedy  z účasti a hry v pohádce profituje.

 

Pomůcky

Pomůckami jsou  veškeré kulisy i  jmenované hudební nástroje a loutky. Škála použití pomůcek je velmi široká a je obtížné ji specifikovat. Záleží na dramaturgii pohádky a použitých rekvizitách. Nezbytností jsou však škrabadla s tunýlky, proutěné kukaně a pevný stůl krytý ubrusy. Lze využít i průmyslově vyráběné hračky ( třepetalky, myšky, míčky).  

Nutností je použití vodítka a postroje pro kočku.

 

 

Závěrečná ustanovení

 

Smlouva o provedení akce mezi vedoucím týmu a NCHK

Mezi vedoucím týmu a NCHK je uzavřena písmená smlouva, kde je uveden název cílového zařízení (jméno jednotlivce), kde bude NS prováděna, doba  návštěv, je-li specifikována, garance NCHK  a práva a povinnosti vedoucího týmu. Tato smlouva nenahrazuje dohodu o provedení práce, je-li činnost ( loutkové pohádky) vykonávána za úplatu.

 

Práva vedoucího týmu

-práva daná Stanovami NCHK

            - odmítnout účast na NS bez objasňování důvodů . Toto odmítnutí však musí sdělit plemenné knize ještě před schválením plánu akcí na další kalendářní měsíc

            - odmítnout účast na NS ze zdravotních, veterinárních či vážných osobních důvodů. Toto odmítnutí musí být sdělena plemenné knize před započetím plánované NS.

             - odmítnout žáka s kočkou v tréninku či mladého chovatele, který by se měl spolupodílet na NS a za kterého vedoucí týmu přebírá zodpovědnost. Vždy s dostatečným časovým předstihem

             - provádět vlastní výzkum a pozorování, jehož projekt předloží s alespoň měsíčním předstihem plemenné knize NCHK a který před pracovníky plemenné knihy obhájí

             - být přítomen Zkoušek pro NS či vlastní NS u jiného týmu, souhlasí-li s přítomností zkoušený žák či vedoucí týmu, kterého se hospitace na NS týká.

 

Povinnosti vedoucího týmu

-         Povinnosti dané Stanovami NCHK

-         Účastnit se předepsaných školení a stáží dle aktuální potřeby

-         NS vykonávat svědomitě a v případě, že se NS nemůže z vážných důvodů zúčastnit, oznámit tuto skutečnost s dostatečným časovým předstihem plemenné knize NCHK

-         Neprodleně Nahlásit plemenné knize NCHK jakékoliv změny týkající se týmu

-         Po ukončení NS vyhotovit záznam o této akci na předepsaném formuláři a jeho kopii zaslat plemenné knize

-         Pravidelně hlásit provedená očkování, odčervení, případné veterinární zákroky provedené na kočce a změny jejího zdravotního stavu.

-         souladu s platnými veterinárními i hygienickými předpisy platnými v ČR

 

 

 

 

Sankční poplatek

Za porušení povinností vedoucího týmu je stanoven sankční poplatek, jehož výše je dána Dodatkem o výši správních poplatků NCHK. Tento dodatek je aktualizován jednou ročně a jeho schválení podléhá Výroční členské schůzi, kde jej musí schválit nadpoloviční většina členů.

 

Ukončení či pozastavení činnosti týmu pro NS či terapeutickou službu

- na základě vlastní žádosti vedoucího týmu. Tato žádost musí být podána písemně plemenné knize, která vydá neprodleně rozhodnutí o přerušení či ukončení.

- z důvodu vážného porušení Stanov NCHK či ustanovení pro provádění NS ( nespolehlivost, porušení veterinárních a hygienických předpisů, týrání zvířat, prodej zvířat na pokusné účely).  O ukončení činnosti rozhoduje na podnět plemenné knihy NCHK mimořádná členská schůze NCHK. Hlasuje-li nadpoloviční většina zúčastněných členů o prokázání důvodů pro ukončení činnosti,  nebude již licence pro NS vedoucímu týmu v NCHK obnovena. Vedoucímu týmu je zároveň ukončeno členství v NCHK a nebude již dále obnoveno.

- z důvodu úmrtí vedoucího týmu

 

 

V Ml. Boleslavi 21. 4. 2004